Regulamin KIC

Polityka poufności i wymiany informacji

Postanowienia ogólne

Katalog Inicjatyw Czytelniczych Ogólnopolska (KIC) funkcjonujący pod domeną kic.pik.org.pl, dostępny pod adresem kic.pik.org.pl, jest administrowany przez Polską Izbę Książki. KIC powstał w roku 2019 w ramach projektu współfinansowanego przez Instytut Książki ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

KIC to informacyjna wspólnota organizacji prowadzących oddolne działania pro-czytelnicze stworzona przez Polską Izbą Książki w celu badawczym i promocyjnym. Dane o aktywnościach organizacji społecznych promujących czytanie gromadzone w KIC służą promocji tych placówek i działań. Agregowane dane służą jednocześnie generowaniu raportów ogólnie opisujących wydarzenia pro-czytelnicze w zakresie ich liczby, rozmieszczenia, zasięgów, wyborów tematycznych i form. Dane zbierane są poprzez wywiady i na polach formularza rejestracyjnego konta, jaki każda organizacja zakłada w KIC.

KIC stanowi platformę komunikacji dla środowiska aktywistów czytelniczych. Zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem danych na potrzeby podnoszenia wiedzy o inicjatywach pro-czytelniczych i ich promocji wśród szerokiej publiczności jak i wśród osób zawodowa zajmujących się kulturą czytelniczą.

Przedmiot usługi

Poprzez serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez administratora – organizacjom zarejestrowanym w KIC oferowany jest dostęp do funkcjonalności serwisu.

Serwis zawiera treści pochodzące od zarejestrowanych księgarzy lub administratora.

Rejestracja konta

Rejestracja konta w KIC możliwa jest tylko po zapoznaniu i akceptacji powyższego regulaminu oraz wypełnienia formularza rejestracyjnego zawierającego podstawowe dane kontaktowe – imię i nazwisko, adres e-mailowy i numer telefonu. Po akceptacji administratora użytkownik ma założony profil i może zacząć wprowadzać dalsze dane.

Rejestracja profilu w KIC odbywa się poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym wszystkich danych opisanych w polu OBOWIĄZKOWE. Wypełnienie pozostałych pól formularza jest fakultatywne.

Organizator dokonując rejestracji i akceptując regulamin oświadcza, że bierze na siebie odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego profilu: hasła i loginu. Administrator bazy (PIK) nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do profilu nieuprawnionych osób.

Zarejestrowany użytkownik ma dostęp tylko do danych swojej inicjatywy, otrzymuje uprawnienia do administrowania danymi, które wprowadził.

Dane wrażliwe są utajnione, niewidoczne na stronie kic.pik.org.pl.

DANE ZGROMADZONE W KIC MAJĄ CHARAKTER POUFNY.

Ochrona danych KIC

Przetwarzanie danych organizacji podanych w procesie rejestracji oraz danych udostępnionych w utworzonym profilu przez organizatora zarejestrowanego odbywa się za jego zgodą. Administrator przetwarza dane zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi od 25 maja 2018 r., czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych jest Polska Izba Książki z siedzibą w Warszawie (00-629) przy ul. Oleandrów 8.

Celem przetwarzania jest:

Dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom wyłącznie w celu realizacji wyżej wymienionych celów.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane. Dane nie będą przesyłane do państwa trzeciego.

Zgodnie z nowymi przepisami poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania przysługują Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzaniu danych oraz prawo do wniesienia skargi związanej z naruszeniem jej praw.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się:

Dane organizacji inicjatyw czytelniczych

Na stronie KIC użytkownicy mają dostęp do prezentowanych w dziale aktualności ogólnych informacji o wydarzeniach pro-czytelniczych w Polsce i na świecie. Wyszukiwarka umożliwia znalezienie poszczególnych wydarzeń i organizacji i zapoznanie się z ich prezentacją.

Każdy organizator zarejestrowany w bazie ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wglądu w dane zgromadzone w Katalogu Inicjatyw Czytelniczych nie mają członkowie PIK ani inne osoby postronne. Dostęp do zasobów KIC jest możliwy tylko dla wyznaczonych administratorów serwisu, związanych umową o poufności ze stosownymi karami za niedotrzymanie klauzuli poufności.